Szanowni Państwo,
16 lutego tj. we wtorek w godz. 16.00 – 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Podobnie jak ostatnie zebrania w listopadzie i w styczniu, odbędzie się ono za pośrednictwem Microsoft Teams.
Tematyka zebrania z rodzicami w dniu 16 lutego
1. Przedstawienie i omówienie wyników klasyfikacji śródrocznej, z uwzględnieniem porównania wyników klasy z wynikami szkoły. 
2. Przedstawienie rodzicom zmian w procedurze zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego.
3. Zapoznanie rodziców klas pierwszych z treściami programowymi przedmiotu Wychowania do życia w rodzinie (przedmiot będzie na świadectwie i w arkuszu ocen) oraz omówienie sposobu ewentualnej rezygnacji z zajęć. 
4. W klasach maturalnych przedstawienie rodzicom informacji o przeprowadzonych maturach próbnych. Jednocześnie w tej trudnej dla uczniów i nauczycieli sytuacji zwrócenie rodzicom uwagi na konieczność ciągłego motywowania młodzieży do pracy, zwłaszcza do powtarzania materiału z przedmiotów maturalnych.

5. Poinformowanie rodziców o możliwości przeprowadzania konsultacji dla młodzieży w szkole – takie rozwiązanie leży w gestii nauczyciela prowadzącego zajęcia.
6. Omówienie spraw bieżących klasy

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZS nr 2
im. Leona Rutkowskiego w Płońsku

Bożena Weronika Dzitowska