Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich szkół w całym kraju.

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będziemy pracować zdalnie:

  • Od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. zasady działania szkoły pozostają bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego,
  • Szkoła nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu,
  • Dyrektor szkoły nadal może organizować uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach,
  • Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach,
  • Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dyrektor ZS nr 2 

Bożena Weronika Dzitowska

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000050201.pdf