Liceum

Czas trwania nauki wynosi 4 lata, języki obce do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski.

1. Klasa matematyczno – informatyczna

Tygodniowy wymiar godzin nauczania matematyki, fizyki i informatyki:

Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
matematyka 5+1*6 +1* 7 +1* 6 +1* 14/10+4*
informatyka 223 +1* 2+1*3/6+2*
fizyka 233 2 4/6

*\\ zajęcia fakultatywne – przygotowanie do matury

 • Klasa o profilu matematyczno – informatycznym pozwala rozwijać pasje i uzdolnienia związane z przyszłym wyborem studiów na kierunkach informatycznych, politechnicznych i ekonomicznych.
 • To odpowiedni wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka czy informatyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań.
 • Uczniowie tej klasy uzyskują wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, podejmują najczęściej naukę na kierunkach technicznych, informatycznych oraz ekonomicznych.
 • Uzyskują wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, co potwierdzeniem jest liczba uczestników etapu finałowego Powiatowego Konkursu Matematycznego – w ubiegłym i bieżącym roku nasi uczniowie stanowili 60% wszystkich finalistów w powiecie, co świadczy o wysokim poziomie nauczania wszystkich uczniów w klasie.
 • Również w tym roku mamy trzech finalistów V edycji Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.
 • Uczniowie tej klasy również w tym roku zostali finalistami Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka organizowanego przez wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 • Jest jedyną klasą w powiecie, gdzie od 12 lat co roku 100% uczniów zdaje na maturze matematykę na poziomie rozszerzonym.
 • W nauczaniu matematyki i informatyki ciekawą innowacją jest realizacja w klasie czwartej elementów analizy matematycznej. Celem nauczania analizy matematycznej jest wprowadzenie i zapoznanie uczniów z zagadnieniami matematyki oraz informatyki takimi jak pochodna funkcji złożonych, całki , listy, drzewa binarne, złożone struktury danych , co ma w lepszym stopniu zapewnić start naszych absolwentów w przyszłym studiowaniu.
 • Na zajęciach informatyki już od klasy pierwszej jest prowadzona nauka programowania w języku C/C++ i Pythonie, tak aby w klasie drugiej i trzeciej móc tworzyć własne funkcje, procedury i algorytmy rekurencyjne z wykorzystaniem funkcji klas oraz wykorzystać możliwości języka C++ i Pythona do wykonania własnego projektu, gry komputerowej lub szyfrowania i kryptoanalizy tajnych informacji.
 • Co rocznie około 50% stanu klasy wybiera rozszerzenie informatyki i w takiej liczbie przystępuje do egzaminu maturalnego, co jest najwyższym wynikiem wśród szkół Delegatury Ciechanowskiej.
 • Prowadzone są dodatkowo zajęcia w ramach koła matematycznego i informatycznego na których młodzież rozwija swoje zainteresowania i pasje oraz przygotowuje się do egzaminu maturalnego z matematyki i informatyki oraz do konkursów i olimpiad.
 • W procesie dydaktycznym stosujemy nauczanie zdalne przez Internet z wykorzystaniem platformy edukacyjnej “MOODLE” oraz indywidualnego systemu kont w sieci lokalnej.
 • W czasie pandemii są realizowane wszystkie zajęcia z wyżej wymienionych przedmiotów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w sieci.
 • W ramach zajęć międzyoddziałowych uczniowie mogą rozszerzać również inne przedmioty, np. wos, geografię.
 • Interesującym rozwiązaniem są zajęcia poranne realizowane jeszcze przed rozpoczęciem zajęć właściwych na których jest realizowana praca z uczniem mającym trudności i uczniem uzdolnionym ( w czasie pandemii zajęcia te są również realizowane w godzinach wieczornych).
 • Uczniowie realizują również zajęcia w ramach współpracy z Politechniką Warszawską i WAT w Warszawie.
 • Absolwenci tej klasy to między innymi inżynierowie, informatycy – na uwagę zasługuje duża liczba dziewcząt studiująca informatykę.
 • W roku 2016 uczniowie naszej szkoły uzyskali najwyższy średni wynik z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym w Delegaturze Ciechanowskiej.

Chcesz nauczyć się matematyki i programowania wybierz klasę I M (matematyczno – informatyczną) – jedyna klasa w powiecie, która pomoże Ci spełnić w tym zakresie twoje plany i marzenia.

Nauczyciel matematyki mgr Wojciech Zielonka – absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, student Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka Stosowana.

2. Klasa biologiczno – chemiczna

Tygodniowy wymiar godzin nauczania wybranych przedmiotów:

Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
biologia343 24/8
chemia 23324/6
matematyka 4666 14/8
 • Duża ilość godzin przedmiotów kierunkowych umożliwia dokładne i wnikliwe zrealizowanie treści programowych.
 • Lekcje ubogacane będą ćwiczeniami i obserwacjami przyrodniczymi.
 • Rozszerzenia z biologii i z chemii wprowadzone od drugiego semestru w klasie pierwszej.
 • Przedmioty kierunkowe są prowadzone z podziałem na grupy, co zwiększa znacznie efektywność zajęć.
 • Tradycją tego profilu jest uczestnictwo uczniów w programie pt.: Przyrodnicza edukacja pozaszkolna. W ramach realizowanego projektu uczniowie wyjeżdżają na zieloną szkołę i wycieczki dydaktyczne podczas, których prowadzone są atrakcyjne zajęcia o tematyce przyrodniczej przez nauczycieli akademickich.
 • Zwiększony wymiar godzin matematyki w tej klasie pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

3. Klasa językowo-humanistyczna

Tygodniowy wymiar godzin nauczania wybranych przedmiotów:

Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
język angielski445512/6
język obcy (drugi)44448/8
geografia24424/8
 • Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych na zajęciach z dwóch wybranych języków obcych na poziomie rozszerzonym (I język obcy – poziom rozszerzony; II język obcy – poziom podstawowy lub rozszerzony).
 • Przedmiotem dodatkowym na poziomie rozszerzonym jest geografia i II język obcy.
 • Dodatkowo organizowane są zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu maturalnego (część pisemna i ustna).
 • Uczniowie klasy językowej uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach językowych prowadzonych przez native-speakerów.
 • Tradycją są także wyjazdy do teatrów na spektakle w języku angielskim.
 • W naszej szkole od kliku lat chętni uczniowie przystępują do konkursów z języka angielskiego, zarówno zewnętrznych jak i wewnątrzszkolnych, z niemałymi sukcesami.
 • Szkoła jest wyposażona w tablice interaktywne, dzięki czemu część zajęć jest prowadzona z ich wykorzystaniem.
 • Uczniowie klasy językowej zawsze osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym z języków obcych wybieranych jako przedmioty obowiązkowe oraz dodatkowe (poziom rozszerzony).
 • Absolwenci klasy językowej mogą kontynuować naukę na kierunkach filologicznych, na przykład filologie obce, filologia – translatoryka, neofilologia , lingwistyka stosowana i kierunki pokrewne.

4. grupa humanistyczna

Tygodniowy wymiar godzin nauczania wybranych przedmiotów:

Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
język polski666616/8
wos23322/8
historia33448/6
 • Klasa o profilu humanistycznym pozwala rozwijać pasje i uzdolnienia związane z przyszłym wyborem studiów na kierunkach humanistycznych.
 • Oferta rozszerzonego kształcenia dotyczy języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.
 • Możliwe są także rozszerzania innych przedmiotów w grupach międzyoddziałowych.
 • W trakcie nauki uczniowie zdobywają kompetencje niezbędne do osiągnięcia wysokich wyników na egzaminie maturalnym.
 • Uczestniczą w warsztatach dziennikarskich, wycieczkach programowych, maratonach filmowych oraz współtworzą szkolną gazetkę.
 • Biorą udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach tematycznych.
 • Pogłębiają swoją wiedzę w zakresie dziejów regionalnych oraz podejmują próby działalności publicystycznej i regionalnej.