KOŁO BIBLIOTECZNE

W naszej bibliotece szkolnej od kilku lat działa Koło Biblioteczne. Jest to zespół uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem, technologią informacyjną i pracą biblioteki, wykazujących chęć dobrowolnego uczestnictwa w tej działalności. Ma ono na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, rozbudzanie czytelnictwa oraz pozyskanie jak największej grupy młodzieży do prac na rzecz propagowania czytelnictwa, włączenie jej w reklamę biblioteki na terenie szkoły, a także środowiska lokalnego. Jest to działalność użyteczna. Uczniowie z Koła Bibliotecznego pomagają w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i często przyczyniają się do zwiększania czytelnictwa uczniów oraz pogłębiają pracę z książką swoich rówieśników. Korzyści są więc wielostronne. Praca koła bibliotecznego wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym. Prężnie działający aktyw biblioteczny rozwija kulturę czytelniczą całej społeczności uczniowskiej i tworzy wizerunek biblioteki w szkole.

Regulamin biblioteki szkolnej

1. ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI MOGĄ KORZYSTAĆ UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ADMINISTRACJI SZKOŁY ORAZ RODZICE.

2. W BIBLIOTECE NALEŻY ZACHOWAĆ CISZĘ, NIE WOLNO WNOSIĆ JEDZENIA I PICIA.

3. JEDNORAZOWO MOŻNA WYPOŻYCZYĆ DWIE KSIĄŻKI. PRZECZYTANE KSIĄŻKI POWINNY ZOSTAĆ NATYCHMIAST ZWRÓCONE DO BIBLIOTEKI, GDYŻ CZEKAJĄ NA NIE INNI CZYTELNICY.

4. UCZNIOWIE PRZYGOTOWUJĄCY SIĘ DO KONKURSÓW, OLIMPIAD ITP. MAJĄ PRAWO DO WYPOŻYCZENIA JEDNORAZOWO WIĘKSZEJ ILOŚCI KSIĄŻEK.

5. KSIĄŻKI I INNE DOKUMENTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO DOBRO WSPÓLNE. ZAUWAŻONE USZKODZENIA ZGŁASZA SIĘ BIBLIOTEKARZOWI.

6. W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB ZGUBIENIA KSIĄŻKI (LUB INNEGO DOKUMENTU) NALEŻY JĄ ODKUPIĆ.

7. NALEŻY STARANNIE OBCHODZIĆ SIĘ Z KSIĘGOZBIOREM I WYPOSAŻENIEM BIBLIOTEKI.

8. W PRZYPADKU ZMIANY SZKOŁY CZYTELNIK ZOBOWIĄZANY JEST PRZED ODEJŚCIEM ROZLICZYĆ SIĘ Z BIBLIOTEKĄ.

9. NA 2 TYGODNIE PRZEZ ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO KSIĄŻKI NALEŻY ODDAĆ DO BIBLIOTEKI.

Regulamin centrum multimedialnego

1. Komputery w centrum multimedialnym są przeznaczone do celów edukacyjnych. Nie powinno się ich wykorzystywać do gier i zabaw.

2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Nie wolno instalować innych programów i dokonywać zmian w już istniejących.

3. Zabrania się wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.

4. Przestrzegaj zasady dobrego smaku – pamiętaj, że pozostawione przez Ciebie tapety, obrazy, adresy itp. mogą razić innych – Twoich kolegów, nauczycieli.

5. W celu korzystania z programów dźwiękowych należy używać słuchawek.

6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

7. Korzystający z komputera odpowiada materialnie za wyrządzone zniszczenia.

8. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w centrum multimedialnym należy zachować ciszę.

9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

10. Godzina lekcyjna to maksymalny czas korzystania ze stanowiska komputerowego. Duża liczba oczekujących może spowodować ograniczenie tego czasu.

11. Można korzystać tylko z komputerów znajdujących się w centrum multimedialnym.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz, administrator sieci ma prawo do natychmiastowego wyproszenia użytkownika z centrum multimedialnego.

Lista czasopism

AURA
BIBLIOTEKA W SZKOLE
BIOLOGIA W SZKOLE
BURDA
CHARAKTERY
CHEMIA W SZKOLE
CHIP
COGITO
FIZYKA W SZKOLE
GAZETA WYBORCZA
GEOGRAFIA W SZKOLE
GŁOS NAUCZYCIELSKI
KATECHETA
MATEMATYKA W SZKOLE
PERSPEKTYWY
POLONISTYKA
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY
WIADOMOŚCI HISTORYCZNE
WIEDZA I ŻYCIE
WYCHOWAWCA

Lista lektur

A. CAMUS – DŻUMA
A. MICKIEWICZ – WYBÓR WIERSZY
A. MICKIEWICZ – DZIADY
A. MICKIEWICZ – PAN TADEUSZ
B. LEŚMIAN – WYBÓR WIERSZY
B. PRUS – KAMIZELKA
B. PRUS – LALKA
CZ. MIŁOSZ – WYBÓR WIERSZY
D. ALIGHIERI – BOSKA KOMEDIA
E. ORZESZKOWA – GLORIA VICTIS
E. ORZESZKOWA – NAD NIEMNEM
F. DOSTOJEWSKI – ZBRODNIA I KARA
F. KAFKA – PROCES
G. HERLING-GRUDZIŃSKI – INNY ŚWIAT
H. KRALL – ZDĄŻYĆ PRZED PANEM BOGIEM
H. SIENKIEWICZ – POTOP
HORACY – WYBÓR PIEŚNI
I KRASICKI – SATYRY (WYBÓR)
J. A. MORSZTYN – WYBÓR WIERSZY
J. CONRAD – JĄDRO CIEMNOŚCI
J. KASPROWICZ – WYBÓR WIERSZY
J. KOCHANOWSKI – PIEŚNI I TRENY (WYBÓR)
J. SŁOWACKI – WYBÓR WIERSZY
J. SŁOWACKI – KORDIAN
J. TUWIM – WYBÓR WIERSZY
J. TWARDOWSKI – WYBÓR WIERSZY
J. W. GOETHE – CIERPIENIA MŁODEGO WERTERA
J. W. GOETHE FAUST
K. NORWID – WYBÓR WIERSZY
K. PRZERWA – TETMAJER – WYBÓR WIERSZY
K.K. BACZYŃSKI – WYBÓR WIERSZY
L. STAFF – WYBÓR WIERSZY
M. BIAŁOSZEWSKI – WYBÓR WIERSZY
M. BUŁHAKOW – MISTRZ I MAŁGORZATA
M. KONOPNICKA – MENDEL GDAŃSKI
M. KUNCEWICZOWA – CUDZOZIEMKA
M. PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA – WYBÓR WIERSZY
MOLIER – ŚWIĘTOSZEK
S. BARAŃCZAK – WYBÓR WIERSZY
S. I.. WITKIEWICZ – SZEWCY
S. MROŻEK TANGO
S. WYSPIAŃSKI – WESELE
S. ŻEROMSKI – LUDZIE BEZDOMNI
S. ŻEROMSKI – PRZEDWIOŚNIE
SOFOKLES – KRÓL EDYP
T. BOROWSKI – POŻEGNANIE Z MARIĄ
T. RÓŻEWICZ – WYBÓR WIERSZY
W. GOMBROWICZ – FERDYDURKE
W. GOMBROWICZ – TRANS-ATLANTYK
W. S. REYMONT – CHŁOPI
W. SZEKSPIR – MAKBET
W. SZYMBORSKA – WYBÓR WIERSZY
Z. HERBERT – WYBÓR WIERSZY
Z. KRASIŃSKI – NIE-BOSKA KOMEDIA
Z. NAŁKOWSKA – GRANICA